Close

A Picture of the Miserable State of the Netherlands under the Cruel Tyranny of the Duke of Alva

Manufacturer

Willem Jacobsz. Delff (prentmaker), Adriaen Pietersz. van de Venne (uitgever)

Period and date

17de eeuw
(1622)

Links in de voorstelling zit Alva op zijn troon. Hij wordt gekroond door een duivel. Met zijn linkerhand houdt hij de ketens vast van geknevelde provinciemaagden, die geknield voor hem zitten. Granvelle blaast met een blaasbalg slechte invloed in zijn rechteroor. Rond het tafereel zijn historische figuren afgebeeld. Rechts in de voorstelling kijken de leden van Staten Generaal machteloos toe. Op de achtergrond is te zien hoe mensen worden gelinched, onthoofd en opgehangen onder het bewind van Alva. In de marge van de prent is een opschrift in het Nederlands te lezen. Rechts in de marge worden de afgebeelde figuren geduid. De prent is gemaakt door Willem Jacobsz. Delff en is uitgegeven door Jan Pietersz. van de Venne in Middelburg (Holl. V, Delff 97a).

Details

Subjects
Opschriften
opschrift (in de marge bovenaan): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">DELINEATO DEPLORATI STATUS BELGY SUB IMMENSA TITANNIDE ALBANI DUCIS, FERDINANDI A TOLEDO. / Afbeeldighe van den ellendighen staet der Nederlanden, onder de wreede tijrannije van den Hertoghe van Alba.</span></p>
opschrift (in de voorstelling): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">I.P. Vennius exc. Middelburgi 1622. Cum privilegio. confoed. Belg. Provinc. in Septennium.</span></p>
opschrift (in de voorstelling): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">Hier siet ghy, Neder-land, den dwinghe-land geseten, / in wreedheijt meer vergrijst, als door den tijt gesleten: / Hier ist hij in syn throon met bloedich tuijch verciert, / Van alle man gevreest, van alle man geviert. / Granvelle blaest hem wraeck en moord-lust in de ooren, / En gheeft het Loopend' peerd met vollen toom noch spooren: / Aen d'een een keyserdom (de boose geest belooft, Aen dees een Pauschen kroon te setten op sijn hooft. / De landen ligghen (Laes.) geketent neer-gheboghen, / van vrijheyd, wet en recht, van alle macht ont-toghen:/ Den Adel staet verstomt; De staeten gantsch verstaeckt, / Zijn als door groot gewelt van blixems vier geraeckt. / Men bant, men spant, men brant, men moort aen allen houcken, / Men vischt in smensches bloed, men treed op Godes boucken. / O heylich vader-land, denckt doch aen desen tijd; / En segh, hoe wonderbaer heeft ons de Heer bevrijt.</span></p>
opschrift (in de marge onderaan): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">A. Hertoch van Alba. / B. Card. Granvelle. / C. Ian Vergas. / D. Loys del rio / E. Bisschop van Yperen / F. Broer Cornelis / G. M. de Parma vist int bloet / H. Egmont en Hoorn. / I. Heeren van Batenburch / K. Heer van Backerseele. / L. De Provintien. / M. Prevelegien gescheurt. / N. De Staeten. / O Goodts Woort, onder vo(...)</span></p>
opschrift (in de marge onderaan): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">RG</span></p>
merk (achterzijde)
Dimension
geheel, height: 417 mm
geheel, width: 570 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
2014.GRO0199.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items