Close

Map of Damme and the Spanish Border Fortresses near Sluis

Manufacturer

Jacques Lobberecht

Period and date

17de eeuw
(1660)

Uit het opschrift is af te leiden dat Lobberecht deze kaart uitvoerde in 1660. In het opschrift worden tevens de letters verklaard waarmee de markante gebouwen en pleinen van Damme zijn aangeduid. Verder zijn ook de Spaanse grensforten tegenover het Hollandse Sluis in kaart gebracht.

Details

Subject
Opschriften
legende, signatuur en datering (onderaan rechts, in cartouche): Caerte figurative der Stede ende fortificatie van damme gheleghen binnen vlaenderen tusschen de Steden van Brugghe ende Sluys / disterende van brugghe ontrent een mijle ende van Sluys ontrent twee myl, twelcke Caerte men bevijnden zal de voorseide fortificatie van damme op zijn / maete ghestelt ghelyck de zelve teghen woordich zyn ligghende voorloot (?) deghenthest (?) derzelver stede Ende Eerst : a es de marct, b est speijhuus, c es de / Coornemarct, d es de Slecke, E es het stadthuus F es St Janshuus. G[…]er groote [?] kerck. H es de gaij plaetze. F [sic] es thuijs van heere Gouverneur, K zyn de poorten / omme te gaene In de faulche baen [?]. L es de put daghespyst plachte vande out [?] de vyver van male. m es t’ maghesijn. Ende voords int regard van forten ghelt [?] / ontrent de stadt van Sluys, al opde lemyten ende onder […] ghebiedt van Karel V. van Spanien en / [sic] zyn ghenaempt gheleek by dek [?] gheseit staet / . Aldus in Caerte ghesedt by my onderschreven Jacques Lobberecht ghezwooren lantmeter vande lande van / […] rijen ten verseucke van Edel ende weerde heere don diego durquein Gouverneur der voorseiden / stede van damme ten Jaere 1660. In maent van meye mij toerconde [?] Jacques Lobberecht
opschrift (onderaan links): schale van hondert bruchsche Roeden
Dimension
geheel, height: 132 cm
geheel, width: 204.5 cm
met lijst, height: 140 cm
met lijst, width: 212.5 cm
met lijst, depth: 7 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0000.GRO0231.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items