Sluiten

Kaart van Damme en de Spaanse grensforten bij Sluis

Vervaardiger

Jacques Lobberecht

Periode en datering

17de eeuw
(1660)

Uit het opschrift is af te leiden dat Lobberecht deze kaart uitvoerde in 1660. In het opschrift worden tevens de letters verklaard waarmee de markante gebouwen en pleinen van Damme zijn aangeduid. Verder zijn ook de Spaanse grensforten tegenover het Hollandse Sluis in kaart gebracht.

Details

Onderwerp
Opschriften
legende, signatuur en datering (onderaan rechts, in cartouche): Caerte figurative der Stede ende fortificatie van damme gheleghen binnen vlaenderen tusschen de Steden van Brugghe ende Sluys / disterende van brugghe ontrent een mijle ende van Sluys ontrent twee myl, twelcke Caerte men bevijnden zal de voorseide fortificatie van damme op zijn / maete ghestelt ghelyck de zelve teghen woordich zyn ligghende voorloot (?) deghenthest (?) derzelver stede Ende Eerst : a es de marct, b est speijhuus, c es de / Coornemarct, d es de Slecke, E es het stadthuus F es St Janshuus. G[…]er groote [?] kerck. H es de gaij plaetze. F [sic] es thuijs van heere Gouverneur, K zyn de poorten / omme te gaene In de faulche baen [?]. L es de put daghespyst plachte vande out [?] de vyver van male. m es t’ maghesijn. Ende voords int regard van forten ghelt [?] / ontrent de stadt van Sluys, al opde lemyten ende onder […] ghebiedt van Karel V. van Spanien en / [sic] zyn ghenaempt gheleek by dek [?] gheseit staet / . Aldus in Caerte ghesedt by my onderschreven Jacques Lobberecht ghezwooren lantmeter vande lande van / […] rijen ten verseucke van Edel ende weerde heere don diego durquein Gouverneur der voorseiden / stede van damme ten Jaere 1660. In maent van meye mij toerconde [?] Jacques Lobberecht
opschrift (onderaan links): schale van hondert bruchsche Roeden
Dimensie
geheel, hoogte: 132 cm
geheel, breedte: 204.5 cm
met lijst, hoogte: 140 cm
met lijst, breedte: 212.5 cm
met lijst, diepte: 7 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO0231.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.