Close

Tekst over weigering van de Jonghmans om bij de dragen aan de militie

Manufacturer

Joannes Ignatius De Rave (uitgever), Cor. C. Walwein (auteur)

Period and date

18de eeuw
(1748)

De tekst geeft verslag van de redenen waarom een aantal personen onder de naam 'Jonghmans' weigeren een bepaalde som te betalen voor of deel te nemen aan de militie ('gewillige Milicen'). De eerste letter is grafisch versierd en boven de tekst staat een wapenschild met engel en planten. Het verslag werd opgemaakt op 27 januari 1748 en is ondertekend met 'Cor. C. Walwein'.

Details

Subject
Opschrift
opschrift (over de gehele voorstelling): Myn Heeren Bailliu ende Schepenen der Zaele ende / Caffelrie van IPRE, geinformeert zynde dat'er sommige Jonghmans weigeren te / contribueeren in de somme noodigh tot Engageeren hunn gewillige Milicen, in / plaetse van zelfs bedwongen te zyn de zelve te leveren met het trecken van / Lodt, dit op pretext dat sy, soo sy meynen ingevolge het Mandement van den / Heere Intendant van den 3. Jannary 1747. ende 14. Decembre 1747. moe- / ten voltrocken hebben het 18. Jaer huns ouderdoms, ende gelyckelijcke exemt / moeten syn, gecommen zynde tot het veertigste jaer; declareerden by desen hunnen wille te zyn, ge- / lijck ten voorleden jaere oock is geweest, dat alle Jonghmans die met den eersten dagh van het / tegenwoordigh Jaer sullen begonnen hebben het 18. Jaer huns ouderdoms, ofte den selven dagh / het 40. niet en sullen voltrocken hebben, sullen betaelen hun contingent in de Engagementen / ende accessoiren van de lichtinge der gewillige Melicen, ingevolge de Taxatie te doen door / de Jonghmans door ider Prochie ghepreposeert naer elckx faculteyt ende ghestaetheyt daer inne / begrypende op yder Prochie ofte Laetschip, alle de gonne die den geseyden eersten January waeren woonende binnen de zelve Prochie ofte Laetschip dit sonder iemant exempt te laeten van de selve Contributie, of op wat pretext het soude konnen wesen, selfs de inpotente daer toe / maekende vier distincte Classen als ten voorleden Jaere by onse Ordonnantie van den 18. February / 1747. op ’t fait van de Taxatie van de Jonghmans was gestatueert, aen de welcke Myne voor- / noemde Heeren ten voorderen syn refercerende, ende ten eynde van te facilder te konnen weten / het nombre van de Jonghmans die in dese Lichtinge der Milicen moeten contribueeren, worden de / gepreposeerde Jonghamsn van wegen ider Prochie ofte Laetschip, geauthoriseert tot het doen een uytganck / ende formeren eene generaele Lyste met project van elckx Taxatie naer van ons ontfangen te heb- / ben het contingent die de Jonghmans van ider Prochie ofte Laetschip sullen moeten Contribueren / transportsche wyse, welck project van Taxatie sal wesen gestelt in handen van de Wet ofte Regier- / ders om door hun geviseert ende gedecreteert te wesen, t’ontsewaert houdende de decisie in cas / van contestatie op de Taxatie; ende om d’Inninge te doen van het gonne ider sal moeten contri- / bueeren sy sullen onder hun verkiesen alsulcken Perfoon als sy in raede sullen vinden, behoudens / daer toe bequaem ende solvent wesende, wiens naem sy sullen kenbaer maeken aen den Heer sche- / pen Duchastel onsen Gecommitteerden, ten eynde van vermaent te worden tot het overbrengen / van de uyttesenden sommen; Ordonnerende dese te publiceeren ende afficheeren in de ordinaire plae- / sen, ten eynde niemant en pretexere reden van ontwetentheyt. Actum in het Collegie desen 27. / January 1748. / COR. C. WALWEIN. / Tot IPRE, uyt de Druckerie van JOANNES IGNATIUS DE RAVE, op de Lentemarckt.
Dimension
geheel, height: 379 mm
geheel, width: 308 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
2014.GRO1471.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items